USLUGE

Firma pruža sledeće usluge:

  • Usklađivanje i ragistracija privrednih subjekata
  • Usklađivanje akata sa zakonom o privrednim društvima
  • Registracija privrednih subjekata kod agencije za privredne registre (DOO, preuzetnik, udruženja)
  • Statusne promene
  • Promena pravne forme
  • Povezivanje privrednih društava
  • Registracija poslovnih udruženja
  • Administriranje u toku likvidacije
  • Knjiženje i obrada dokumentacije
  • Izrada godisnjih obracuna
  • Robno knjigovodstvo
  • Kalkulacije
  • Blagajna
  • Specifikacija čekova
  • Obračun poreza
  • Obračun zarada i naknada zarada zaposlenih, i izrada M-4 obrazaca za potrebe upisa staža u Socijalnom,obračun zakupa nepokretnosti i izrada svih potrebnih obrazaca za to ,obračun ug.o radu i izrada svih obrazaca za Poresku upravu..
  • Kurirska služba-Kurirska služba svakodnevno obilazi klijente i uzima i donosi, skuplja dokumentaciju , obavlja poslove prijave i odjave radnika, otvaranje zdravstvenih knjižica,podnošenje poreskih prijava Upravi prihoda, podnošenje doukmentacije Nacionalnoj službi za zapošljavnje, podnošenje virmana za naplatu i uplatu Banci kod koje klijent ima otvoren račun… -Obrada dokumentacije i popunjavanje statističkih izveštaja
  • Izrada biznis plana za potrebe kredita
  • Izrada periodičnih i završnih računa
  • Konsultantske usluge iz oblasti poreza, finansija i radnog prava
  • Kontaktiranje sa organima Poreske uprave i Ministarstva finansija , u vezi sa eventualnim spornim slučajevima vezanim za poreze i doprinose

926192A2

 

Nudimo i mogucnost koristenja pouzdanog, licenciranog knjigovodstvenog programa bilo u svrhe unošenja dokumenata ili samo u svrhu uvida u poslovanje firme i svakodnevna dugovanja i potraživanja. Postoji mogućnost kupovine programa ili samo iznajmljivanja u zavisnosti od potrebe klijenta.

 

Agencija “025” ima saradnju sa advokatskom kancelarijom koja obavlja poslove za klijente Agencije “025” i to:

 • Osnivanje preduzeća i promena oblika pravne forme
 • Likvidacija predizeća
 • Sudski sporovi
 • Konsultantske usluge iz oblasti prava

business_concept_wallcoo.com_08

Sva poslovna dokumentacija klijenta stoji u Agenciji u registratorima, tako da uviod inspekcije u poslovne knjige komitenta se odvija u prostorijama Agencije “025”. Sa svim klijentima Agencija “025” sklapa ugovor o poslovnoj saradnji u kome su definisane obaveze i prava Agencije “025” i klijenta.